Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen AALT, of aan haar gelieerde ondernemingen, enerzijds en een opdrachtgever anderzijds, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken.

 

Artikel 2: Offertes, opdrachten en totstandkoming overeenkomst

Lid 1: De door AALT uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Lid 2: Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten die AALT in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 3: Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door een bevoegde vertegenwoordiger van AALT is aanvaard.

Lid 4: AALT heeft het recht om bij of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever zekerheid of betaling van een voorschot te verlangen.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

Lid 1: AALT zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Lid 2: AALT kan de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Lid 3: Opdrachtgever draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan AALT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AALT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan AALT zijn verstrekt, heeft zij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Lid 4: Opdrachtgever zal kosteloos medewerkers uit de eigen organisatie die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn aan AALT ter beschikking stellen, evenals, indien AALT daarom verzoekt, een eigen werkruimte met telefoon, e-mail, en internetaansluiting.

Lid 5: AALT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of ondeugdelijke materialen.

 

Artikel 4: Tussentijdse beëindiging

Lid 1: Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand in acht te nemen.

Lid 2: In geval van tussentijdse opzegging heeft AALT, naast vergoeding van gemaakte kosten, in ieder geval recht op betaling van haar declaraties voor de tot de beëindiging van de overeenkomst verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 

Artikel 5: Opeisbaarheid, ontbinding en opschorting

De vorderingen van AALT op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan AALT omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • Indien AALT opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
  • Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt;
  • Indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen is AALT bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door AALT geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan AALT toekomende rechten.

 

Artikel 6: Geheimhouding, non-concurrentie

Lid 1: Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Lid 2: Partijen verplichten zich om gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan geen personeel van de andere partij in dienst te nemen zonder toestemming van de andere partij.

 

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

Lid 1: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. AALT is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.

Lid 2: Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

Lid 3: Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal AALT opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal zij daarbij zo mogelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8: Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

Lid 1: AALT behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, alsmede de rechten op know how.

Lid 2: Alle door AALT in het kader van de overeenkomst uitgebrachte adviezen en verstrekte stukken en informatie e.d. blijven, evenals bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte modellen, technieken, instrumenten, software e.d., eigendom van AALT. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AALT is opdrachtgever niet gerechtigd tot openbaarmaking en het ter kennis brengen van derden daarvan.

 

Artikel 9: Honorarium

Lid 1: Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

Lid 2: Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

Lid 3: Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van AALT geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

Lid 4: Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Lid 5: AALT is gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Lid 6: AALT is gerechtigd tot verhoging van het overeengekomen honorarium of tarief. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient in dat geval onverwijld na kennisneming van de verhoging door opdrachtgever te geschieden.

 

Artikel 10: Gebreken en klachttermijnen

Lid 1: Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verstuurde declaraties dienen door opdrachtgever binnen twee weken na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/de datum van de verstuurde declaratie schriftelijk te worden gemeld aan AALT.

Lid 2: Indien een klacht over verrichte werkzaamheden gegrond is zal AALT de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal AALT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 11: Betaling

Lid 1: Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 5% van de openstaande declaraties.

Lid 2: Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Lid 3: Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

Lid 4: Indien de opdracht aan AALT door meer dan één opdrachtgever is gegeven, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen uit de met AALT gesloten overeenkomst.

Lid 5: Indien AALT invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van opdrachtgever.

Lid 6: Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Lid 1: Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat AALT jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

Lid 2: Indien AALT aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door AALT aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd dan zes maanden is de aansprakelijkheid van AALT verder beperkt tot het over de laatste zes maanden aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

Lid 3: Bij het inschakelen van derden door AALT zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. AALT is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Lid 4: De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt tevens voor het geval AALT aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door AALT bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software of andere zaken.

Lid 5: AALT is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.

Lid 6: Elk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens AALT tot vergoeding van schade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, tenzij opdrachtgever binnen die termijn een rechtsvordering tegen AALT heeft ingesteld.

Lid 7: De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van AALT of de aan haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 13: Geschilbeslechting en toepasselijk recht

Lid 1: In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen AALT en opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Zwolle. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. AALT blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Lid 2: Op elke overeenkomst tussen AALT en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Aalt den Herder, 2016

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons