Gedragscode organisatieadvies

Definities

a. Organisatieadviesbureau
Een rechtspersoon die in opdracht diensten van organisatieadvies verleent;
b. Organisatieadvies
Het ten behoeve van een opdrachtgever leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken van bestuur, beleid, organiseren en functioneren, die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen. Deze dienstverlening geschiedt vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever;
c. Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot opdracht is gesloten of werd, of werd beoogd te worden gesloten.
d. Opdracht
De overeenkomst, gesloten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van organisatieadvies te verrichten.
e. Opdrachtuitvoerder
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens de opdrachtnemer belast is met de uitvoering van de opdracht.
f. Gedragscode
De code voor kennisintensieve dienstverlening.

Gedragsregels voor organisatieadvies

Artikel 1 Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden

a. AALT zet zijn (des)kundigheid en werkcapaciteit zo goed en doelmatig mogelijk in voor de uitvoering van de opdracht. Iedere opdracht zal worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van (het bestuur van) AALT.
b. AALT aanvaardt slechts die opdrachten waarvoor hij op grond van door hem aannemelijk te maken kennis, ervaring, competenties en vaardigheden gekwalificeerd is.
c. AALT geeft in de offerte, dan wel in de opdracht, duidelijk weer wat de opdrachtgever in de specifieke opdrachtsituatie mag verwachten.
d. AALT voorkomt zoveel als mogelijk dat de opdrachtgever aan zijn advies meer waarde hecht dan op grond van zijn (des)kundigheid en/of op grond van de in het kader van de opdracht te verrichten/verrichte werkzaamheden is gerechtvaardigd.
e. Bij de uitvoering van de opdracht zorgt AALT ervoor dat hij – indien noodzakelijk – derden inschakelt ter zake van onderwerpen waarin AALT zelf niet (voldoende) (des)kundig is.

 

Artikel 2 Vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie

a. AALT neemt in beginsel zorgvuldigheid en geheimhouding in acht met betrekking tot vertrouwelijke dan wel concurrentiegevoelige informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij AALT op grond van een wettelijke regeling gehouden is informatie daaromtrent te verschaffen en/of het belang van de uitvoering van de opdracht dit vordert.
b. Bij het doorgeven van die informatie zorgt AALT ervoor dat deze niet naar de bron is te herleiden, tenzij daarvoor door de bron toestemming is gegeven, de informatie via openbare bronnen bekend is, of een wettelijke regeling AALT daartoe verplicht.

 

Artikel 3 Opdrachtaanvaarding, -uitvoering, honorering en evaluatie

a. AALT gedraagt zich bij de aanvaarding, de uitvoering en de voltooiing van de opdracht te allen tijde behoorlijk en zoals een goed opdrachtnemer betaamt. AALT is verantwoordelijk voor een goede en doelmatige uitvoering van de opdracht. AALT aanvaardt geen opdracht waarvan hij redelijkerwijs weet, of kan weten, dat de opdrachtgever geen goede en doelmatige hulp kan worden geboden.
b. Alvorens een opdracht te aanvaarden, draagt AALT er zorg voor dat er over de inhoud en de uitvoeringscondities van de opdracht expliciete wilsovereenstemming is tussen de opdrachtgever en AALT. Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die wijziging van de overeenkomst noodzakelijk maken, pleegt AALT daarover tijdig overleg met de opdrachtgever. AALT zorgt er voor dat eventuele wijzigingen voor alle partijen duidelijk zijn.
c. Indien AALT binnen een jaar na het voltooien van een opdracht een vergelijkbare opdracht kan aanvaarden waarvan hij redelijkerwijs moet begrijpen dat daarmee het belang van een eerdere opdrachtgever rechtstreeks en aantoonbaar wordt geschaad, informeert hij, voordat hij de opdracht aanvaardt, eerst de voormalig opdrachtgever. AALT accepteert deze opdracht voorts niet eerder dan nadat hij de eventuele bezwaren van de (voormalig) opdrachtgever zorgvuldig heeft overwogen en ter zake een belangenafweging heeft gemaakt.
d. AALT spant zich naar beste vermogen in het resultaat dat bij de opdracht wordt beoogd, te bereiken (inspanningsverplichting).
e. AALT heeft het recht de uitvoering van de opdracht (op een voor de opdrachtgever zorgvuldige wijze) op te schorten, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht) of indien er met de opdrachtgever een onoplosbaar verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd.
f. AALT zal zowel bij het uitbrengen van een offerte als bij het factureren een honorarium aanbieden/in rekening brengen dat in overeenstemming is met de te verrichten/verrichte diensten en de aanvaarde opdracht. De grondslag van het honorarium wordt gevormd door de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en gemaakte kosten, tenzij AALT en de opdrachtgever hiervan, voorafgaand aan de opdracht expliciet (met inachtneming van 3 g) zijn afgeweken.
g. Het bereiken van het resultaat van de opdracht wordt alleen dan door AALT gegarandeerd, indien AALT en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar en objectief vaststelbaar is (resultaatsverplichting). Indien de expliciete resultaatsverplichting niet aan de cumulatieve voorgaande vereisten voldoet, komt aan de opdrachtgever geen beroep toe op de resultaatsverplichting van AALT. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van AALT om, niet wordt bereikt. Het aangaan van een resultaatsverplichting mag de professionele onafhankelijkheid van AALT niet aantasten.
h. AALT zal gedurende minimaal drie jaar na afsluiting van de opdracht de documentatie van de door hem uitgevoerde opdracht (doen) bewaren, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Hij zorgt ervoor dat van zijn archief geen misbruik kan worden gemaakt.
i. AALT sluit een opdracht steeds af met een verzoek aan de opdrachtgever om een schriftelijke of mondelinge evaluatie te geven over de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

 

Artikel 4 Zorgvuldig en integer

a. AALT handelt integer. AALT kan zich te allen tijde verantwoorden voor zijn doen en laten bij het (a) verwerven, (b) aangaan en (c) uitvoeren van opdrachten. Hij houdt zich aan de aan de adviesrelatie verbonden geschreven en ongeschreven normen en maakt geen oneigenlijk gebruik van zijn bevoegdheden of positie.
b. Voor AALT staat bij de uitvoering van de opdracht het belang van de opdracht centraal, tenzij dit belang in strijd is met de wet, de goede zeden en de openbare orde dan wel met de onafhankelijkheid van AALT of anderszins in redelijkheid niet van AALT kan worden verlangd. AALT aanvaardt geen opdracht en beëindigt een reeds in uitvoering zijnde opdracht indien hem duidelijk is geworden dat de opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft of gebruik maakt van onwettige methoden.
c. AALT houdt, voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is, rekening met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen.
d. AALT baseert en onderbouwt zijn conclusies op deugdelijke wijze. Hij is zich bewust van de (bij)effecten van zijn activiteiten binnen een organisatie en van mogelijke ongewenste maatschappelijke of andere effecten.

 

Artikel 5 Oordelen en informatie over personen

a. AALT is bij het uitvoeren van de opdracht zorgvuldig met het geven van oordelen over personen. Indien AALT een oordeel over een persoon moet geven, dient dit oordeel onderdeel van de opdracht te zijn. Voorts is AALT verplicht eerst de betrokken persoon of personen door hoor en wederhoor hun mening of oordeel kenbaar te laten maken, alvorens hij het oordeel geeft. AALT past, alvorens een oordeel te geven, een zorgvuldige belangenafweging toe van enerzijds het belang van het individu en anderzijds het belang van de opdracht.
b. Slechts met toestemming van de opdrachtgever brengt AALT herkenbare gegevens over de opdracht(gever) naar buiten, tenzij wet- of regelgeving daartoe verplicht. Dit geldt ook voor publicaties over opdrachten waarin de opdrachtgever is te herkennen. In het geval AALT direct of indirect gegevens van natuurlijke personen naar buiten brengt (bijvoorbeeld voor een publicatie) is AALT verplicht de persoon daarover te informeren en om instemming te vragen, tenzij de gegevens van deze persoon ook via openbare bronnen te herleiden zijn en/of wet- en/of regelgeving AALT tot openbaarmaking verplicht.

 

Artikel 6 Personeel van opdrachtgever

AALT mag binnen een jaar na afsluiting van de opdracht niet het initiatief nemen om een persoon, die in dienst is van opdrachtgever of van een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming en betrokken is bij de opdracht, een dienstverband aan te bieden of anderszins voor hem of een derde werkzaam te laten zijn.

 

Artikel 7 Collegialiteit

AALT gaat collegiaal met andere betrokken adviseurs om. Bij een belangenconflict tussen AALT en andere adviseurs die beiden werkzaam zijn bij één opdrachtgever laat AALT de wens van de opdrachtgever, respectievelijk het belang van de opdracht, prevaleren.

 

Artikel 8 Onafhankelijkheid

a. AALT staat – in de hoedanigheid van opdrachtnemer – inhoudelijk, relationeel en (im)materieel onafhankelijk tot zijn opdracht. Hij vermijdt belangenverstrengeling en houdt zoveel afstand tot zijn opdracht en zijn opdrachtgever en diens organisatie, dat hij zijn (des)kundigheid onbelemmerd kan aanwenden. AALT aanvaardt geen opdracht of beëindigt een lopende opdracht indien onafhankelijke oordeelsvorming voor de opdracht om welke reden dan ook niet (meer) mogelijk is.
b. In het geval AALT de opdracht vanuit specifieke maatschappelijke opvattingen of doelstellingen uitvoert, stelt hij de opdrachtgever voor de aanvaarding van de opdracht hiervan in kennis.
c. AALT is loyaal aan de overeengekomen doelen van de opdracht. AALT betracht openheid en transparantie over voor de opdracht relevante bestaande relaties.
d. AALT vermijdt – in zijn hoedanigheid van opdrachtnemer – dat in de opdracht andere belangen (materieel en/of immaterieel), dan die van de opdracht zelf een rol spelen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal hij dit aan de opdrachtgever voorleggen en de opdracht neerleggen, tenzij de opdrachtgever expliciet voortzetting van de opdracht wenst.
e. AALT respecteert de professionele onafhankelijkheid van zijn opdrachtuitvoerders bij het aangaan en uitvoeren van opdrachten op een zodanige wijze dat zij hun (des)kundigheid onbelemmerd kunnen inzetten voor een optimale opdrachtuitvoering.

Aalt den Herder, 2016

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons