leestijd [Leestijd: 5 minuten]

Long Living Companies slagen er in om gedurende vele decennia winstgevend en relevant te blijven. ’t Is boeiend te achterhalen wat deze bedrijven typeert. Op basis van studie, het nodige leeswerk en een serie interviews vindt u hieronder een 10-tal kenmerken.

#1 Duidelijk beeld van de toekomst
Er is een duidelijk beeld van de toekomst met soms meerdere scenario’s voor de organisatie. Het beeld wordt regelmatig geactualiseerd en is gebaseerd op een combinatie van in -en externe factoren. Gekeken wordt naar de (unieke) resources en ontwikkelingen in de markt in de meest brede zin, zowel bij concurrenten en klanten als ook in maatschappij, technologie en wetgeving.

#2 Geen angst te veranderen
De angst om te veranderen ontbreekt. Er zijn geen heilige huisjes, er is vertrouwen mee te gaan in ontwikkeling. Uitstel, ontkenning en ontwijkgedrag komen praktisch niet voor.

#3 Een serie kleine stappen
Problemen en uitdagingen uit het verleden vormen lessen, maar niet meer dan dat. De toekomst bepaald de agenda, er wordt vooruit gedacht. De organisatie wil geen kans missen zich verder te ontwikkelen. Met een open oog voor de buitenwereld en in nauw contact met de organisatie worden frequent relatief kleine stappen gezet. Daardoor blijft de afstand tussen ‘Ist’ en ‘Soll’ klein. Grote revoluties, bombastische plannen en drastische reorganisaties zijn overbodig of ongewenst.

#4 Wendbaarheid
De organisatie kent een stevig fundament dat fungeert als platform waarop gebouwd en ontwikkeld kan worden. Het DNA van de organisatie, waarvan iedereen doordrongen is. Op het platform acteert een wendbare organisatie die open is en ruimte laat voor dynamiek, waardoor vorming van kleilagen en grote blokkades (legacy) wordt voorkomen. Dat betekent dikwijls dat de rol van medewerkers in de loop der tijd verandert. Daarvoor is een veilige omgeving nodig, waar zorgvuldig met mensen wordt omgegaan en waar ruimte is voor opleiding en ontwikkeling.

#5 Organiseer op groei
Kijk niet waar de bal nu is, maar anticipeer vooral op waar de bal naartoe gespeeld gaat worden. Dan sta je altijd op de goede plek. Dit betekent dat genoeg mensen en middelen worden vrijgemaakt en beschikbaar komen op de plek van toekomstige groei. Deze mensen matchen met de groeikans op basis van kennis, kunde, ambitie en motivatie. Daardoor ontstaat ‘flow’, dat scheelt een hoop geduw en getrek vanuit het management. Door tijdig te organiseren op groei is vaak voldoende cash flow beschikbaar vanuit lopende business, om de ontwikkeling te financieren..

#6 Organiseer discussie
Iedereen in de organisatie hoort deelgenoot te zijn van relevante ontwikkelingen in het bedrijf, de bedrijfstak en de bedrijfsresultaten. Ken de geschiedenis, verzamel de feiten zodat trends duidelijk zijn, communiceer deze en laat zien hoe de toekomst er uit zal zien. Organiseer discussie. Het helpt te benchmarken met een peer group, zodat verschillen zichtbaar worden die aanleiding geven tot discussie, analyse en beleidsvorming. In een rapport van McKinsey kwam ik een opvallend advies tegen: “Organiseer dat ideeën worden gevormd en gedeeld die jouw eigen functie of de eigen afdeling (deels) overbodig maken en die goed zijn voor het voortbestaan van de organisatie.”

#7 Voetjes op de grond houden
We weten allemaal dat het verstandig is oude schoenen te bewaren totdat de nieuwe zijn ingelopen. Die boerenwijsheid is ook van toepassing op verander -en ontwikkeltrajecten. In een dergelijke situatie is het balanceren tussen aandacht voor huidige en toekomstige business. Verdeel de rollen duidelijk, niet alleen innoveren maar ook gewoon klanten blijven bedienen en zorgen voor de boterham en het beleg. Houd daarom tijdens verander -en ontwikkelprocessen de voetjes op de grond en voorkom dat ongelimiteerd wordt geïnvesteerd in innovatie.

#8 Aanpakken en knopen doorhakken
Informatie wordt actief gedeeld met de organisatie, daarvoor hoeft niet te worden vergaderd. Vergaderingen zijn er om besluiten te nemen of oplossingen te vinden. Adviezen van collega’s zijn welkom, zowel gevraagd en ongevraagd. Bevoegdheid en mandaat zijn duidelijk gedelegeerd, de organisatie is besluitvaardig. Ook als het gaat om verstoring in processen of onderlinge verhoudingen, wordt leiderschap getoond door aan te pakken en knopen door te hakken.

# 9 Focus op bestemming
De stip aan de horizon is gezet, de reis kan beginnen. De bestemming staat duidelijk op het netvlies. Tijdens de reis wordt ingespeeld op gewijzigde omstandigheden, waarbij schema, route en transportmiddelen worden aangepast waar nodig, zonder het doel uit het oog te verliezen. Focus op het tijdig bereiken van de bestemming, zonder te ver voor de troepen uit te lopen.

#10 Enkele belangrijke ontwikkelingen
Hieronder een lijstje van enkele terugkerende thema’s, die voor veel bedrijven relevant zijn, omdat de ontwikkelingen disruptieve gevolgen kunnen hebben:

Technologische ontwikkelingen
– Sensoren
– Big Data
– IoT
– Mobile
– The Cloud
– Smartfarming
– Precisie landbouw

Ontwikkelingen in de keten
– Toekomstperspectief ketenpartijen
– Schaalvergroting, concentratie van macht en prijsdruk
– Ontwikkelen van onderscheidende proposities (van commodity naar niche)
– Optimalisatie van de keten (productieproces, logistiek, kwaliteit)

Overig
– Wet -en regelgeving
– MVO

Succes
Veel succes met het op koers houden van uw long living company.

Voor een oriënterend gesprek over marketing & business development in 2017 maak ik graag een afspraak, om de uitdagingen, kansen en wensen van uw bedrijf te bespreken. U kunt mij bereiken via 06-24788076 of info@aalt.nl

llc_logo